DucVA's Blog

Singleton Pattern

June 28, 2010
Leave a Comment

Problem:
Trong nhiều trường hợp, yêu cầu cần phải kiểm soát được quá trình tạo ra đối tượng và kiểm soát vòng đời của đối tượng, trong khi đối tượng này được rất nhiều đối tượng khác của hệ thống gọi đến. Trường hợp thường gặp nhất là cần đảm bảo tại mọi thời điểm chỉ có duy nhất một thể hiện của 1 đối tượng tồn tại.

Solution: Singleton pattern
(more…)