DucVA's Blog

What is Framework?

June 28, 2010
Leave a Comment

Framework là tập hợp các thành phần (class, dll, library,…) kết hợp với nhau, cung cấp các chức năng mang tính tổng quát, mà người sử dụng (developer) có thể tái sử dụng hoặc ghi đè cho phù hợp với ứng dụng sẽ được tạo ra trên nền Framework.
Về khái niệm, Framework có phần giống với Thư viện phần mềm (Software Library). Nhưng Framework có những đặc trưng riêng của nó. Đó là:

(more…)